TAGASTAMINE

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine 

  • Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Kohviekspert OÜ e-poe e-maili aadressile info@kohviekspert vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Kohviekspert OÜ kontakttelefonile +372 514 4333.
  • Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 15 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates Kohviekspert OÜ e-poe e-maili aadressile info@kohviekspert.ee vastavasisulise tellimuse tühistamise teate koos tellimuse numbriga, või helistades Kohviekspert OÜ kontakttelefonile +372 514 4333.
  • Ostu eest tagastatakse teile tasutud summa tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud.
  • Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid jne).
  • Kohviekspert OÜ e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Kohviekspert OÜ poolt; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Kohviekspert OÜ -l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Kohviekspert OÜ Teile tasaarveldamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Kohviekspert OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

  • Kohviekspert OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

Kohviekspert OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

  • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Kohviekspert OÜ kulul.
  • Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
  • Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.